خانواده معرفت
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

زمان جنگ، هنگام اعزام به جبهه فقط یک نام را می نوشتند، در فهرست بسیجیان، و او فقط رزمنده بود که به جبهه می رفت، اما به واقع، آن که به جبهه می رفت فقط بسیجی نبود یا به دیگر عبارتی او که به جبهه می رفت تنها بسیجی نبود، بلکه همه خانواده اش و همه آنانی که با رفتن او با مقوله ای به نام جنگ درگیر می شدند بسیجی بودند؛ درست مثل خود رزمنده. این درست که زن و دختر و مادر و شاید هم فرزند و پدر او همراهش نمی شدند، اما دلشان با او می رفت و جنگ به اولویت اول باورها و دغدغه نخست زندگی آن ها تبدیل می شد. اما فقط در آمارها نام یک رزمنده بود و خود آن مرد دیده می شد، ولی به یقین نقش زنی که خانه را با وجود خود چنان گرم نگه می داشت که مرد پشت گرم به خانه به جبهه رو می کرد، کمتر از او نبود، آن مثل معروف که « پشت سر هر مرد موفق یک زن بزرگ است» را در این حوزه هم می توان بدین شکل بازسازی کرد که « پشت سر هر رزمنده و فرمانده موفق یک زن بسیجی و فاطمی بود». زنانی که مردی می کردند در مدیریت زندگی خود همه بار را به دوش می کشیدند و خم به ابرو نمی آوردند.از حیث تربیتی و عاطفی برای فرزندان خود مادر که بودند، پدر هم می شدند تا خلاء وجود پدر، بچه ها را با بحران مواجه نکند. آری در جنگ، اعضای خانواده با اعزام یک رزمنده با مقوله ای به نام جنگ درگیر می شدند، اما از آنجا که بسیج بعد از جنگ هم کانون تلاش های بزرگ است، باز باید، نگاهی کلان تر و گاه خانواده ای به حضور در بسیج داشت. با حضور یک فرد از یک خانواده در بسیج همه خانواده با بسیج ارتباط برقرار می کنند و هر خانه به کانونی برای پذیرش فرهنگ بسیج و سپس بازتاب دهنده آن تبدیل می شود و قبیله ای را تحت تاثیر قرار می دهد.
درست مثل خوشه که یک بذر در دل زمین کاشته می شود اما خوشه هایی با ده ها دانه می روید. خوشه هایی که باز هر کدام صدها بذر می شود، برای رویش. رویشی مبارک که نسل « آینه سانان» بسیج را گسترش می دهد و نسل خانواده های بسیجی را نیز هم.
آن وقت جامعه شکل  گرفته از این افراد و خانواده ها بسیجی می شود. با شاخصه ها و ارزش های خاص خود. یعنی همان طور که بسیجی به مفهوم صحیح خود نیروی توانمند، دانا، فعال، با دانش به روز شده و با روش کاری «کمترین هزینه، بیشترین فایده » است، در جامعه هم شاهد بروز انسان های توانمندی خواهیم بود که هر کدام برای برداشتن موانع بزرگ از پیش روی و کارهای بزرگ تر توانایی دارند. در حوزه علم نیز شاهد یک نهضت فراگیر برای تولید علم خواهیم بود و در حوزه اخلاق انسانی نیز شاهد رشد و به کمال رسیدن انسان هایی خواهیم بود که شایستگی خلیف اللهی داشته باشند. در بحث رفاه نیز آسمان دست از بخل برخواهد داشت و زمین هم هرچه در دل خویش دارد به دست مردم خواهد داد و بهره مندی همگانی از رفاه و آسایش روزافزون خواهد شد. معتقدم فاصله دورودرازی که با جامعه آرمانی داریم و تورمی که کمر می شکند از مردمی که در برابر هیچ قدرتی قد خم نکرده اند و فشارهای روانی که گردن های در فراز را به فرود می آورد و روزگاری که گاه روز به روز تلخ تر می شود و... از این روست که ما نتوانسته ایم بسیجی باشیم و بسیجی کار و زندگی کنیم. این که می گویم بسیجی به معنای شعار و کارت و پرونده نیست، بلکه کار درست انجام دادن و کار را درست انجام دادن است و بسیجی هم کسی است که به واقع برای فردای بهتر برای خود و کشورش در همه حوزه ها تلاش کند، چه کارت داشته باشد چه لباس داشته باشد، چه نه. امروز بسیجی کسی است که برای به کمال رسیدن در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... تلاش می کند هم برای خود و هم میهن خود... پس بسیجی باشیم ما هم!!(ص-۱۰--خانواده)