فرازمند مثل فرومندی
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

‮«‬بیا‭ ‬برویم‭ ‬جلو‭ ‬،‭ ‬خدا‭ ‬دارد‭ ‬معامله‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬کلام‭ ‬نورانی‭ ‬سردار‭ ‬شهید‭ ‬فرومندی‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬لشکر‭ ‬‮۵‬‭ ‬نصر‭ ‬است،‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬عفتی،‭ ‬همرزمش،‭ ‬که‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬پاتک‭ ‬دشمن‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬فرومندی،‭ ‬به‭ ‬فرازی‭ ‬از‭ ‬معرفت‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرفرازانه،‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬توحش‭ ‬دشمن‭ ‬جز‭ ‬خدا‭ ‬نمی‮ ‬بیند‭ ‬و‭ ‬آن که‭ ‬جز‭ ‬خدا‭ ‬نبیند،‭ ‬زیبایی‭ ‬همه‭ ‬پهنه‭ ‬نگاهش‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬می‮ ‬کند‮.‬
شهید‭ ‬فرومندی،‭ ‬درگیری‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬معامله‭ ‬با‭ ‬خدا‭ ‬می‮ ‬دید،‭ ‬معامله ای‭ ‬دو‭ ‬سر‭ ‬عشق،‭ ‬سراسر‭ ‬رستگاری‭ ‬و‭ ‬لبریز‭ ‬از‭ ‬جاودانگی‮.‬‭ ‬گویی‭ ‬حاجی‭ ‬داشت‭ ‬واژه های‭ ‬زینب‭ ‬در‭ ‬سرای‭ ‬ابن‭ ‬زیاد‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬می‮ ‬خواند‭ ‬که‭ ‬‮:‬‭ ‬‮«‬مارایت‭ ‬الا‭ ‬جمیلا‮»‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬هم‭ ‬زینب‭ ‬در‭ ‬کربلا‭ ‬جز‭ ‬زیبایی‭ ‬ندید‭ ‬و‭ ‬اصلا‭ ‬جز‭ ‬زیبایی‭ ‬نبود،‭ ‬در‭ ‬طرفی‭ ‬که‭ ‬سپاه‭ ‬خدا‭ ‬قامت‭ ‬افراشته‭ ‬بود،‭ ‬ادامه دهندگان‭ ‬خط‭ ‬عاشورا‭ ‬هم‭ ‬جز‭ ‬زیبایی‭ ‬نمی‮ ‬بینند‭ ‬و‭ ‬فرومندی‭ ‬هم‭ ‬ندید‮.‬
بلکه‭ ‬آنچه‭ ‬شهید‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬روزهایی‭ ‬در‭ ‬شلمچه،‭ ‬منطقه‭ ‬عملیاتی‭ ‬کربلای‭ ‬‮۵‬‭ ‬می‮ ‬دید،‭ ‬همه‭ ‬زیبایی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬زیبا،‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬معرفت‭ ‬بود‭ ‬معرفتی‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬جز‭ ‬خط‭ ‬و‭ ‬خال‭ ‬و‭ ‬ابرو‭ ‬نمی‮ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬هرکدام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬خویش‭ ‬هم‭ ‬زیبا‭ ‬می‮ ‬دید‮.‬
او‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬زیبا‭ ‬دیدن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نیاورده‭ ‬بود‭ ‬بلکه‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬زیبا‭ ‬اندیشیدن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬زیبادیدن‭ ‬و‭ ‬زیبا‭ ‬گفتن‭ ‬رسیده‭ ‬بود‮.‬
شهید‭ ‬فرومندی،‭ ‬از‭ ‬نشانه ها‭ ‬و‭ ‬پرچم هایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‮ ‬داد،‭ ‬آن گونه‭ ‬که‭ ‬‮«‬عمار‮»‬‭ ‬نشان‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬پرچم‭ ‬حق‭ ‬بود‮.‬‭ ‬او‭ ‬رفتن‭ ‬بر‭ ‬صراط‭ ‬مستقیم‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬برگزیده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬هم‭ ‬توصیه‭ ‬می‮ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬گام‭ ‬بردارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬‮«‬باغ‭ ‬جانانه‮»‬‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تماشای‭ ‬صاحب‭ ‬باغ‭ ‬مشغول‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬بهشت‭ ‬و‮...‬‭ ‬زمانی‭ ‬زیباتر‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬که‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬دوست‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شهید‭ ‬فرومندی‭ ‬چنین‭ ‬بود،‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬در‭ ‬محضر‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬غرق‭ ‬تماشای‭ ‬دوست‮.‬
(ص-۶)