صدام درآخرین دام
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

سرانجام،‭ ‬‮«‬بر‭ ‬دار‮»‬‭ ‬شد،‭ ‬سردار‭ ‬دروغینی‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬‮«‬‭ ‬سرداران‮»‬‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دار‭ ‬کرده‭ ‬بود‮!‬
‮«‬‭ ‬صدام‮»‬،‭ ‬چهره ای‭ ‬که‭ ‬‮«‬‭ ‬صددام‮»‬‭ ‬پیش‭ ‬راه‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬گسترده‭ ‬بود،‭ ‬سرانجام‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬‮« ‬دام‮»‬‭ ‬گرفتار‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مرگ‭ ‬وی،‭ ‬عید‭ ‬قربان‭ ‬مسلمان‭ ‬را‭ ‬عیدانه‭ ‬شد‮.‬
‮...‬‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خبری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬زود،‭ ‬خبر‭ ‬اول‭ ‬رسانه ای‭ ‬جهان‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬پیام های‭ ‬کوتاه‭ ‬نیز‭ ‬پیغام های‭ ‬دوستانه‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬با‭ ‬واژه‭ ‬تبریک‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‮.‬‭ ‬تبریک‭ ‬مرگ‭ ‬مردی‭ ‬که‭ ‬بودنش،‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬بودنش،‭ ‬در‭ ‬بردارنده‭ ‬مرگ‭ ‬هزاران‭ ‬بود‮.‬‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روز،‭ ‬پیغام‭ ‬شادباش‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬کسانی‭ ‬دریافت‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬زخم‭ ‬نکبت‭ ‬وجود‭ ‬صدام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬مبارک‭ ‬باد‭ ‬مادران‭ ‬و‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬برادرانی‭ ‬رفتم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬‮٨‬‭ ‬سال‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬با‭ ‬نثار‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬جوانه های‭ ‬وجودشان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬‮« ‬ویروس‭ ‬صدام‮»‬‭ ‬دفاع‭ ‬کرده‭ ‬بودند‮.‬
آری،‭ ‬صدام‭ ‬را،‭ ‬مرگ،‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬پایان‭ ‬دیکتاتور‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬‮«‬‭ ‬مسکن‮»‬،‭ ‬دل های‭ ‬داغدار‭ ‬را‭ ‬‮«‬‭ ‬تشفی‮»‬‭ ‬بخشید،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬‮« ‬موضوع‮»‬‭ ‬صدام‭ ‬از‭ ‬‮« ‬موضوعیت‮»‬‭ ‬چندانی‭ ‬برخوردار‭ ‬نبود‭ ‬اما‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬را‭ ‬نمی‮ ‬دیدی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬دیکتاتور‭ ‬ناخشنود‭ ‬باشد،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬پایان‭ ‬هر‭ ‬دیکتاتوری‭ ‬است‮.‬
چه‭ ‬‮«‬‭ ‬بت‮»‬‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬توسط‭ ‬ابراهیم‭ ‬شکسته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬قومی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬‮« ‬بخت النصر‮»‬‭ ‬پایانشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬رقم‭ ‬زند‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال،‭ ‬پایان‭ ‬‮« ‬بت‮»‬‭ ‬شدن،‭ ‬‮« ‬شکسته‭ ‬شدن‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سنت‭ ‬خداوندی‭ ‬است‮.‬
موضوع‭ ‬صدام،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬موضوعیت‭ ‬چندانی‭ ‬برخوردار‭ ‬نبود‭ ‬اما‭ ‬موضوع‭ ‬‮« ‬صدامیسم‮»‬‭ ‬همیشه‭ ‬موضوعیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اولویت‭ ‬نیز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬مرگ‭ ‬صدام‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬‮« ‬صدامیسم‮»‬‭ ‬منتج‭ ‬نشود،‭ ‬ارزش‭ ‬چندانی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬حداکثر‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬‮« ‬استامینوفن‮»‬‭ ‬برای‭ ‬تسکین‭ ‬درد‭ ‬است‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬صدامیسم،‭ ‬خودمحوری،‭ ‬دیکتاتور‭ ‬خویی،‭ ‬بت‭ ‬شدگی‭ ‬و‮...‬‭ ‬را‭ ‬چاره‭ ‬کرد‮.‬
آنچه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬برود،‭ ‬بستر‭ ‬تولید‭ ‬صدام هاست‮.‬‭ ‬این‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬جمع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برد‭ ‬والا‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬باشد،‭ ‬زمین‭ ‬از‭ ‬صدام ها‭ ‬زخم‭ ‬خواهد‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬جوامع‭ ‬نتوانند‭ ‬بیماری‭ ‬تولید‭ ‬ویروس های‭ ‬دیکتاتور‭ ‬را‭ ‬درمان‭ ‬کنند‭ ‬باز‭ ‬صدامی‭ ‬دیگر‭ ‬قد‭ ‬خواهد‭ ‬کشید‮.‬
این‭ ‬آرزوی‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬هیچ گاه‭ ‬عراق،‭ ‬دگرباره،‭ ‬بازگشت‭ ‬صدام‭ ‬در‭ ‬کسوتی‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬نباشد،‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬تحقق‭ ‬اراده‭ ‬مردم،‭ ‬حکومتی‭ ‬مردمسالار،‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همسایه هایش‭ ‬با‭ ‬حسن‭ ‬همجواری‭ ‬زندگی‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬زخم‭ ‬خاطره‭ ‬تلخ‭ ‬همسایه ها‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬صدام،‭ ‬کمی‭ ‬التیام‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هوشیاری‭ ‬و‭ ‬عقلانیت‭ ‬همه‭ ‬عراقی‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬طلبد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬مذهب‭ ‬و‭ ‬مرام‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬نژادی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم،‭ ‬اراده‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬ملی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬پاس‭ ‬دارند‮.‬‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬آنهاست‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬جهان‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬برای‭ ‬دیکتاتورها‭ ‬تنگ‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬عراق‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬صدام‭ ‬زیباتر‭ ‬است‮.‬
و‭ ‬این‭ ‬خیلی‭ ‬دلپذیر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عراقی‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬هوایی‭ ‬نفس‭ ‬کشند‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬نفس‭ ‬صدام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬آلوده‭ ‬نمی‮ ‬کند‮....‬(ص-۳)