خنداندن به چه قیمتی؟
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

شکوه های‭ ‬چند‭ ‬رزمنده‭ ‬درباره‭ ‬فیلم‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬
این‭ ‬نه‭ ‬نقدی‭ ‬سینمایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فیلم‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬اثری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬نقد‭ ‬چندانی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬شخصیت‭ ‬روحانی،‭ ‬مرتضی‭ ‬و‮...‬‭ ‬ظریف‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬احترام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬متظاهرانه‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده گر‭ ‬نقشی‭ ‬که‭ ‬شریفی‮ ‬نیا‭ ‬ایفا‭ ‬کرد‭ ‬هم‭ ‬جای‭ ‬تقدیر‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬حرف‭ ‬من‭ ‬است‮.‬‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬اختلاف‭ ‬سلیقه ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمکی‭ ‬دارم،‭ ‬پیشترها،‭ ‬دغدغه هایش‭ ‬برایم‭ ‬قابل‭ ‬احترام‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬یش‭ ‬در‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬احترامی‭ ‬برنمی‮ ‬انگیزد،‭ ‬نه‭ ‬که‭ ‬بی‮ ‬حرمتی‭ ‬کنم،‭ ‬نه‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬خود‭ ‬ده نمکی‭ ‬چیزی‭ ‬بنویسم‮.‬‭ ‬من‭ ‬حفظ‭ ‬حرمت‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬واجب‭ ‬می‮ ‬دانم،‭ ‬اما‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬را‭ ‬فیلم‭ ‬نمی‮ ‬دانم‭ ‬تا‭ ‬برایش‭ ‬نقد‭ ‬بنویسم‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬می‮ ‬آید،‭ ‬حرف‭ ‬من‭ ‬نیست‮.‬‭ ‬درد دل‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬درد کشیده‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزها،‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬نگارنده‭ ‬گفته اند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬از‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬و‭ ‬ده نمکی‭ ‬کم‭ ‬تجلیل‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬کم‭ ‬هم‭ ‬تعریف‭ ‬نکرده اند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬کجای‭ ‬عالم‭ ‬برنمی‮ ‬خورد‭ ‬اگر‭ ‬صداهایی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬برسد‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬نسل‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬حرف‭ ‬بزند‮.‬‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬صدای‭ ‬گریه اش‭ ‬را‭ ‬بلند‭ ‬کند‭ ‬در‭ ‬روزگاری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬برکت‭ ‬کار‭ ‬ده نمکی‭ ‬به‭ ‬خاطره‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬او‭ ‬قهقهه‭ ‬می‮ ‬زنند‮.‬‭ ‬این‭ ‬حرف‭ ‬آنهاست‮.‬‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬نویسم‭ ‬و‭ ‬قهرا‭ ‬حرف های‭ ‬تند‭ ‬مدافعان‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬و‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمکی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬گوش‭ ‬کنم‮.‬‭ ‬باکی‭ ‬نیست،‭ ‬بغض‭ ‬آن‭ ‬رزمنده‭ ‬سابق‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬ارزش‭ ‬دارد،‭ ‬پس‭ ‬بسم ا‮...‬‭ ‬پس‭ ‬بسم ا‮...‬‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحیم‮.‬
‭ ‬دیگران‭ ‬خندیدند،‭ ‬ریسه‭ ‬رفتند،‭ ‬من‭ ‬اما،‭ ‬سکوت‭ ‬کردم،‭ ‬بغض‭ ‬کردم،‭ ‬گریستم‮.‬‭ ‬گریستم‭ ‬بر‭ ‬حرمت‭ ‬مردانی‭ ‬که‭ ‬مردانگی‭ ‬را‭ ‬معنا‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬بعضی‮ ‬ها‭ ‬چه‭ ‬که‭ ‬نمی‮ ‬کنند‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬آنها،‭ ‬با‭ ‬یاد‭ ‬آنها،‭ ‬یاد‭ ‬شعر‭ ‬کاظمی‭ ‬می‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬تلخ‭ ‬سروده اش؛‭ ‬‮...‬‭ ‬سنگ‭ ‬گور‭ ‬شهدا،‭ ‬سنگ‭ ‬ترازو‭ ‬شده‭ ‬است‮...‬‭ ‬سنگ‭ ‬ترازو،‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نامیزان‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬میزان‮!‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬یاد‭ ‬قزوه‭ ‬می‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬دسته گل ها‭ ‬دسته،‭ ‬دسته‭ ‬می‮ ‬روند‭ ‬از‭ ‬یادها‮...‬‭ ‬گریه‭ ‬کن‭ ‬ای‭ ‬آسمان‭ ‬در‭ ‬مرگ‭ ‬توفان زارها‮...‬‭ ‬ببخشید‮.‬‭ ‬باز‭ ‬یاد‭ ‬تجارت‭ ‬می‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬تجارت‮.‬‭ ‬خب‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬می‮ ‬خواهد‭ ‬تجارت‭ ‬کند‭ ‬برود‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬تجارت‮.‬‭ ‬تجارت‭ ‬هم‭ ‬اسباب‭ ‬و‭ ‬لوازم‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬آبروی‭ ‬مردان‭ ‬آبرو،‭ ‬خیانت‭ ‬است‮.‬‭ ‬آقای‭ ‬ده نمکی‭ ‬خیانت‮!‮...‬‭ ‬این ها‭ ‬گوشه ای‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬صحبت های‭ ‬مردی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بغض‭ ‬در‭ ‬گلو‭ ‬صحبت‭ ‬می‮ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬حضور‭ ‬‮٨٢‬‭ ‬ماهه اش‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وسط‭ ‬آورده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬بگوید،‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬سنخیتی‭ ‬با‭ ‬جبهه‭ ‬ندارد‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جنس‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬یافت‭ ‬شوند‮.‬‭ ‬او‭ ‬می‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬در‭ ‬گردان‭ ‬بودم،‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬بودم،‭ ‬امدادگر‭ ‬بودم،‭ ‬تخریب چی‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬‮«‬اشنویه‮»‬‭ ‬تا‭ ‬دهانه‭ ‬‮«‬فاو‮»‬‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گشتم‭ ‬اما‭ ‬ندیدم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جنس‭ ‬آدم ها‭ ‬را‮...‬
‭ ‬مسخره‭ ‬کردن‭ ‬جنگ،‭ ‬هنر‭ ‬نیست‭ ‬آقای‭ ‬ده نمکی‮!‬‭ ‬وگرنه‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬هنرمندترها‭ ‬هم‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬اثر‭ ‬شما‭ ‬اگرچه‭ ‬بعضی‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬فیلم‭ ‬کرد،‭ ‬بعضی‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خنداند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬فیلم،‭ ‬هیچ‭ ‬ارزشی‭ ‬نداشت‭ ‬که‭ ‬آدم‭ ‬بخواهد‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬فیلم‭ ‬بپردازد‮.‬‭ ‬نقدها‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مضمون‭ ‬فیلم‭ ‬برد‮.‬‭ ‬مضمونی‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬بیگانه ای‭ ‬کوک‭ ‬کرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بیگانه‭ ‬با‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬نه‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمکی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬خاک‭ ‬خورده‭ ‬آن‭ ‬وادی‭ ‬مقدس‭ ‬است‮.‬‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬رزمنده‭ ‬سابق‭ ‬می‮ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬داشت‭ ‬شاید‭ ‬اگر‭ ‬همین‭ ‬فیلم‭ ‬را‭ ‬دیگری‭ ‬ساخته‭ ‬بود،‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمکی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬کسانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پرده اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سردر‭ ‬سینماها‭ ‬پایین‭ ‬می‮ ‬کشید.ماجرای‭ ‬تقابل‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬دوستانش‭ ‬با‭ ‬مقوله ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سینما‭ ‬روشن تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بازگویی‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬موضع گیری‮ ‬هایش‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬شلمچه‭ ‬و‭ ‬جبهه‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬ثبت‭ ‬تاریخ‭ ‬است‮.‬‭ ‬پس‭ ‬حالا‭ ‬چه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬شکل‭ ‬می‮ ‬گیرد؟
‭ ‬اگر‭ ‬خنداندن‭ ‬هدف‭ ‬است،‭ ‬جور‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬می‮ ‬توان‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬خنداند،‭ ‬کاش‭ ‬دست اندرکاران‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬حداقل‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مدیری‮»‬‭ ‬هنرمند‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬شب های‭ ‬برره‮»‬‭ ‬می‮ ‬ساختند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬گیشه‭ ‬هم‭ ‬هدف‭ ‬است‭ ‬باز‭ ‬راهکارهای‭ ‬زیادی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬نیست‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬افتخارات‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬هزینه‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬بعضی‮ ‬ها‭ ‬جز‭ ‬هزینه‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‮-‬‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬راهی‭ ‬بلد‭ ‬نیستند،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬مناقشات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬تسویه حساب های‭ ‬جناحی،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سینما‮...‬‭ ‬خدا‭ ‬آخر‭ ‬و‭ ‬عاقبت‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خیر‭ ‬بگذراند‮...‬‭ ‬اینها‭ ‬باز‭ ‬قطعه هایی‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬دردگفته های‭ ‬یک‭ ‬رزمنده‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬گریسته‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬تماشای‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮».‬
‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬می‮ ‬گویم،‭ ‬جبهه‭ ‬فقط‭ ‬حاجی‭ ‬و‭ ‬سید‭ ‬نیست‮.‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دیده ام،‭ ‬جبهه،‭ ‬آینه‭ ‬جامعه‭ ‬بود،‭ ‬بستر‭ ‬زندگی‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬پستی‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بلندی‮ ‬هایش‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬اخراجی‮ ‬ها‭ ‬دیدم،‭ ‬سنخیتی‭ ‬با‭ ‬جبهه‭ ‬نداشت‮.‬‭ ‬یا‭ ‬لااقل‭ ‬من‭ ‬ندیدم‮.‬‭ ‬ندیدم‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬راست‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬آموزش‭ ‬دهند‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬سال های‭ ‬آخر‭ ‬جنگ‭ ‬که‭ ‬آموزش‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬نیروها،‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬ساخته‭ ‬می‮ ‬شدند،‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬می‮ ‬رفتند‮.‬‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬همه‭ ‬کادر‭ ‬آموزشی‭ ‬همراهشان‭ ‬نبودند‭ ‬و‭ ‬فرمانده شان،‭ ‬بلکه‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬میان‭ ‬واحدها‭ ‬تقسیم‭ ‬می‮ ‬شدند،‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬ده نمکی‭ ‬باید‭ ‬بداند‮.‬‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬هم‭ ‬این جوری‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬نمی‮ ‬زدند،‭ ‬این جوری‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬رهایی‭ ‬کار‭ ‬نمی‮ ‬کردند‮.‬‭ ‬این جوری‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬میدان‭ ‬مین‭ ‬نمی‮ ‬رفتند‮.‬‭ ‬ده نمکی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شیوه‭ ‬جنگ‭ ‬ماهر‭ ‬عبدالرشید‭ ‬پیشترها‭ ‬سخن‭ ‬می‮ ‬گفت،‭ ‬بهتر‭ ‬می‮ ‬داند،‭ ‬با‭ ‬نیروهای‭ ‬مکار‭ ‬عبدالرشید،‭ ‬این گونه‭ ‬نمی‮ ‬شد‭ ‬جنگید‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نکته‭ ‬دیگر؛‭ ‬ما‭ ‬هیچ گاه‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬طنز‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬سینمای‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬مخالف‭ ‬نیستیم‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬لودگی‮ ‬ها‭ ‬مشکل‭ ‬داریم‮.‬‭ ‬والا‭ ‬‮«‬لیلی‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬است‮»‬،‭ ‬تجربه ای‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬هنرمندانه تر‭ ‬از‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خط‭ ‬داستانی‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬سیر‭ ‬کمال‭ ‬افراد‭ ‬پذیرفتنی‮ ‬تر‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬نقد‭ ‬خود‭ ‬جنگ‭ ‬هم‭ ‬مشکل‭ ‬نداریم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تحریف‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬حساسیم‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬آن‮.‬‭ ‬زیر‭ ‬این‭ ‬پرچم‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬پرچم‮.‬‭ ‬اینها‭ ‬هم‭ ‬گفته های‭ ‬نسل‭ ‬آتش‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬روزگاری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آنها‭ ‬گیشه ها‭ ‬تصاحب‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬
‭ ‬از‭ ‬فتح‭ ‬خاکریزها‭ ‬تا‭ ‬فتح‭ ‬گیشه‭ ‬را‭ ‬ده نمکی‭ ‬پیمود،‭ ‬اما‮...‬‭ ‬انگار‭ ‬این‭ ‬برادر‭ ‬در‭ ‬جنجال‭ ‬زیستن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ارزش ها،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬نشریه،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬خیابان،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سینما‮.‬‭ ‬یاد‭ ‬مرد‭ ‬نجیب‭ ‬سینمای‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬ابراهیم‭ ‬حاتمی‮ ‬کیا‭ ‬می‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬نامه‭ ‬عمیق‭ ‬شهید‭ ‬آوینی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬ابراهیم‭ ‬را‭ ‬ققنوسی‭ ‬خواند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬آتش‭ ‬خانه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬‮«‬از‭ ‬کرخه‭ ‬تا‭ ‬راین‮»‬‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تلخی‭ ‬واقعیت‭ ‬خواند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ده نمکی‭ ‬یا‭ ‬صفر‭ ‬است،‭ ‬یا‭ ‬صد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬بر‭ ‬‮٩٩‬‭ ‬عدد‭ ‬دیگر،‭ ‬یک جا‭ ‬قلم‭ ‬قرمز‭ ‬کشیده‭ ‬است‮.‬‭ ‬امیدوارم‭ ‬او‭ ‬تحمل‭ ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬حرف ها‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬یک‭ ‬شهروند‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬می‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬عاقبت‭ ‬تندروی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حوزه‭ ‬ای‭ ‬می‮ ‬ترسم‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سینما‮.‬
‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬برخلاف‭ ‬نظر‭ ‬ده نمکی‭ ‬که‭ ‬می‮ ‬خواست‭ ‬داوران،‭ ‬فیلمش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شانه های‭ ‬سیمرغ‭ ‬بنشانند،‭ ‬اگر‭ ‬جایزه‭ ‬می‮ ‬گرفت‭ ‬من‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬عدالت‭ ‬داورها‭ ‬شک‭ ‬می‮ ‬کردم‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬سینمافهمی‮ ‬شان‮.‬‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬‭ ‬فیلم‭ ‬نیست،‭ ‬یعنی‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬ده نمکی،‭ ‬من‭ ‬بی‮ ‬سواد‭ ‬هم،‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬هنرپیشه‭ ‬توانا‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتم،‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بازی‭ ‬می‮ ‬گرفتم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ده نمکی‭ ‬هنری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬نداد،‭ ‬جز‭ ‬جسارت‭ ‬در‭ ‬حوزه ای‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگری‭ ‬سرمی‮ ‬زد،‭ ‬اولین‭ ‬منتقدش‭ ‬ده نمکی‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬شد‮.‬‭ ‬جنجال‭ ‬کرد‭ ‬هم‭ ‬خودش،‭ ‬هم‭ ‬فیلمش‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬گیشه‭ ‬را‭ ‬فتح‭ ‬کرد‮.‬‭ ‬فروش‭ ‬چند‭ ‬میلیونی‭ ‬‮«‬اخراجی‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬مبارک‭ ‬آقامسعود‮!‬
‭ ‬حرف‭ ‬کم‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬کم‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬روزگاری‭ ‬که‭ ‬بعضی‮ ‬ها‭ ‬زیاد‭ ‬می‮ ‬گویند‮.‬‭ ‬راستی،‭ ‬وقتی‭ ‬این‭ ‬مختصر‭ ‬را‭ ‬تحریر‭ ‬می‮ ‬کردم،‭ ‬حجت الاسلام‭ ‬دکتر‭ ‬مرتضوی‭ ‬کیاسری‭ ‬بر‭ ‬صندلی‭ ‬داغ‭ ‬از‭ ‬شهدا‭ ‬می‮ ‬گفت‮.‬‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اروند‭ ‬به‭ ‬دریا‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فکه‭ ‬با‭ ‬لاله ها‭ ‬پیوند‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬دلاوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬آرپیچی‭ ‬حکایت‭ ‬شمع‭ ‬و‭ ‬پروانه‭ ‬را‭ ‬یک جا‭ ‬سرود‮.‬‭ ‬کاش‭ ‬مسعود‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬باشد‮.‬
(ص-۷-ادب وهنر)