... و شهید آغاز نام تو شد!

نامت مهدی است شیخ!
و توکلت به خدا که تو را به حجت الاسلامی رسانده است
حجت الاسلام!
وتو حجت الاسلام بودی برای مردم
و هستی هنوز هم
مگر نه این که
شهیدان زنده اند و جاوید
" از این پس واژه شهید
- شهید و سپید -
آغازه نام توست
شهید حجت الاسلام مهدی توکلی!
" تو در خاش
از خشیت خدا می گفتی
و خدا،
عاشقانه به تو امید می داد
و امید می بست
که سرنوشت شهادت این است
دیدن و دیده شدن
دل دادن و دل بردن
و عاشقی کردن
... و شهید شدن
" تو شهید شدی
در شبی که از شهادت می گفتی
از لیل القدر
خیر من الف شهر
تنزل الملائک
والروح ...
قل الروح من امر ربی
و رب تورا شهید خواست
در شب سرنوشت
و ازسر، نوشت
برای تو
تقدیر را با شهادت
" منبر، نور است
مسجد، نور است
شب قدر، نور است
از علی گفتن، نور است
وحدت، نور است
شهادت، نور است
شهید نور است
و تو نوری
ای حجت الاسلام شهید!
که نامت جاودانه شد
به مهدویت و وحدت
به توکل و توسل و تأمل
تو جاودانه شدی
شهید حجت الاسلام مهدی توکلی
در شب قدر همیشه ...
تو جاودانه شدی

/ 0 نظر / 4 بازدید