از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست

 از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست« این ضرب المثل فارسی است که ایرانیان به آن استناد می کنند اما امروزه شرح حال مردانی عرب زبان است که فرسنگ ها آن سوتر، با همه ایمان خود پنجه در پنجه شیطان افکنده اند. امروز، »سیدحسن نصرا...« این ضرب المثل فارسی را با کلماتی عربی و با لهجه ای لبنانی خطاب به کشورهای عربی می گوید »ما از شما چیزی نمی خواهیم...« راست هم می گوید. او با ایمان به هدف و یارانی که در ایمان هر روز کاملتر می شوند، با توکل بر خدا به کمک عرب ها، نیاز ندارد تا وامدار این و آن شود. او امروزه یک تنه همه قسط های عقب مانده آبروی اعراب را یکجا می پردازد. او فرزند محمد و علی و حسن و حسین است. جوانمردی که راه پاسخ دادن به صهیونیست های آدم کش را یافته است؛ مقاومت با همه توان و خوب هم ایستاده است، هرچند توان نظامی او و یارانش قابل مقایسه با زرادخانه صهیونیست های غاصب نیست، هرچند پشتوانه ای چون آمریکا و اروپا ندارد، هرچند توش و توان مالی آنها نسبت به اسرائیل یک به هزار هم نباشد، هرچند از همه سو تحت فشار است، اما او و یارانش ظرفیتی را در اختیار دارند که دشمن از آن

بی بهره است و این موازنه قوا را به نفع او رقم می زند و آن »کمال نترسیدن از مرگ« است، مصداق همان »از جان گذشته ای که او را به یاری دیگران احتیاج نیست«. او و یارانش در مقایسه با اسرائیل، چیزی برای از دست دادن ندارند لذا با همه وجود می جنگند، حال آنکه صهیونیست ها به مراتب ظرفیت تحمل قربانی را حتی از آمریکایی ها هم کمتر دارند. آنها به خانه مردم آمده اند تا در سرزمین غصبی و به اصطلاح موعود خود زندگی کنند. آنها حاضر نیستند بمیرند، مرگ برای آنها با مفهومی که برای حزب ا... دارد متفاوت است، یاران نصرا... اما به جهاد راغب و به شهادت شایقند و آن را فوز عظیم می دانند که فیضش به هر کسی دست نمی دهد. آنها به احدی الحسنین اعتقاد دارند، هم شهادت برای آنها نیکوست، هم پیروزی. این درست که آنها برای مرگ، زندگی نمی کنند، اما مرگ را پایان زندگی هم نمی دانند و این تفاوت دو نگاه، در رقم زدن سرنوشت جنگ قطعا نقش مهمی ایفا خواهد کرد. بگذریم از اینکه توان حزب ا... در جنگ های غیرکلاسیک و نامتقارن به اندازه ای بالاست که توان بازدارندگی در مقابل فزون خواهی صهیونیست ها را داشته باشد. مهمتر از همه، نوع نگاه آنها به مرگ و شهادت است که زندگی آنها را هم معنایی مجاهدانه بخشیده است و این جهاد را هرگز شکست نمی تواند نقطه پایان بگذارد. هرچند طرف اسرائیل باشد، رژیمی که در جنگ شش روزه، همه اعراب را شکست داد! و امروز هم توان نظامی بالا و پشتیبانی نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی بالاتری دارد. اما از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست!

/ 0 نظر / 30 بازدید