دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬معدنی‭ ‬برای‭ ‬استخراج‭ ‬انسانیت

یکم‮:‬‭ ‬ما‭ ‬جنگجو‭ ‬نبودیم‮.‬‭ ‬زندگی‭ ‬خواهان‭ ‬رزمنده ای‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬دستمال‭ ‬که‭ ‬نه،‭ ‬پیشانی‮ ‬بندهایی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬غیرت‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‮ ‬بستیم‭ ‬که‭ ‬بیگانه‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬دردش‭ ‬می‮ ‬خواست‮.‬‭ ‬جنگیدیم‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬جنگ،‭ ‬بلکه‭ ‬برای‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬رو‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬واژه‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬مقدس‮»‬‭ ‬وارد‭ ‬ادبیات‭ ‬نظامی‭ ‬دنیا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬اگرچه‭ ‬قدرتمندانه‭ ‬و‭ ‬غیرت مردانه‭ ‬می‮ ‬جنگیدیم،‭ ‬اما‭ ‬هیچ گاه‭ ‬پا‭ ‬از‭ ‬پارادایم‭ ‬دفاع‭ ‬فراتر‭ ‬نگذاشتیم‮.‬‭ ‬‮«‬تنبیه‭ ‬متجاوز‮»‬‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سخن‭ ‬می‮ ‬گفتیم،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬بود‮.‬
دوم‮:‬‭ ‬زندگی‭ ‬کنار‭ ‬آتش،‭ ‬همسایگی‭ ‬با‭ ‬دیوانه‭ ‬زنجیری،‭ ‬‮«‬یکجا‭ ‬نشینی‮»‬‭ ‬با‭ ‬دشمنی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬قاعده‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬دینی،‭ ‬اخلاقی،‭ ‬انسانی‭ ‬و‮...‬‭ ‬پایبند‭ ‬نیست،‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬هم‭ ‬نمی‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬عقل‭ ‬حکم‭ ‬می‮ ‬کند،‭ ‬‮ ‬آتش‭ ‬را‭ ‬خاموش‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬آرامش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬نزند‮.‬‭ ‬همسایه‭ ‬خودسر‭ ‬و‭ ‬قلدر‭ ‬و‭ ‬بی‮ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬بنشانیم‭ ‬تا‭ ‬آسایش ما،‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬ایمن‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬می‮ ‬جنگیدیم‭ ‬تا‭ ‬آتش‭ ‬فتنه‭ ‬خاموش‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همسایه‭ ‬بی‮ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬تمکین‭ ‬کند‮.‬
سوم‮:‬‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬همچون‭ ‬صدام،‭ ‬به‭ ‬سراب‭ ‬هم‭ ‬نمی‮ ‬ماند‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬اگر‭ ‬صلح طلب‭ ‬بود،‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬نمی‮ ‬کرد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬خواهان‭ ‬آتش بس‭ ‬بود،‭ ‬آتش بازی‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬نمی‮ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬خواهان‭ ‬حس‭ ‬همجواری‭ ‬بود،‭ ‬سوء‭ ‬همجواری‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬مرحله‭ ‬جنگی‭ ‬خانمان‭ ‬برانداز‭ ‬پیش‭ ‬نمی‮ ‬برد‮.‬‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬صدام‭ ‬مثل‭ ‬فرو‭ ‬گذاشتن‭ ‬چوب‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬چوپان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬گرگ‭ ‬بود‮.‬‭ ‬ماجرای‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬صدام‭ ‬و‭ ‬ضمیمه‭ ‬کردن‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوستی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬سنگ‭ ‬تمام‭ ‬گذاشته‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬عراق‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬را‭ ‬نمایان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دیوانه،‭ ‬احوال‭ ‬سلامتی‭ ‬نمی‮ ‬توان‭ ‬پرسید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آتشکام‭ ‬و‭ ‬آتشکار،‭ ‬امید‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬گرما‭ ‬نمی‮ ‬توان‭ ‬داشت‮.‬
چهارم‮:‬‭ ‬نقش‭ ‬نسل‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬ایستادن‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬کانون‭ ‬خطر،‭ ‬بدون‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فرمان‭ ‬پیری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬امام‭ ‬می‮ ‬دانستیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حقانیت‭ ‬گفته هایش‭ ‬ایمان‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬داریم‭ ‬هنوز‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬حق‭ ‬می‮ ‬دانیم‮.‬‭ ‬چون‭ ‬گفتن ها‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬کردن ها،‭ ‬کار‭ ‬دیگران‭ ‬بود‮.‬‭ ‬پس‭ ‬پاسخگویی‭ ‬درباره‭ ‬جنگ‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬مدافعان‭ ‬ملت‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬خویش‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬ایستادیم‮.‬
پنجم‮:‬‭ ‬ما‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬پیر‭ ‬روشن‭ ‬ضمیر‭ ‬خویش‭ ‬وارد‭ ‬جنگ‭ ‬شدیم،‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬پذیرفتیم‭ ‬و‭ ‬تلخی‭ ‬جام‭ ‬زهر‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬مراد‭ ‬خویش‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬حس‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬کس‭ ‬دیگری‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬امام،‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬پذیرفت،‭ ‬پذیرش‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬نسل‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬زخمی‭ ‬می‮ ‬جنگیدند،‭ ‬آسان‭ ‬نبود‮.‬
گریه های‭ ‬پرصدای‭ ‬بچه های‭ ‬رزمنده‭ ‬هنگام‭ ‬شنیدن‭ ‬خبر‭ ‬پذیرش‭ ‬قطعنامه،‭ ‬گواه‭ ‬این‭ ‬سخن‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬می‮ ‬کوشیدند‭ ‬بی‮ ‬صدا‭ ‬گریه‭ ‬کنند‮.‬
ششم‮:‬‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬تلخی‮ ‬هایش‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬شیرینی‮ ‬های‭ ‬فراوانی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬خیلی‭ ‬چیزها‭ ‬فهمیدیم،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬فهمیدیم،‭ ‬با‭ ‬زانوی‭ ‬عاریتی‭ ‬نمی‮ ‬توان‭ ‬برخاست‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬رفت،‭ ‬بلکه‭ ‬باید‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬زانوی‭ ‬خویش‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬‮«‬یاعلی‮»‬‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬برخاست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬یا‭ ‬علی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عمق‭ ‬جان‭ ‬فریاد‭ ‬کشیدیم‭ ‬و‭ ‬برخاستیم‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬یک‭ ‬ملت‭ ‬سرافراز‮.‬
هفتم‮:‬‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬گفته ام‭ ‬که‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬اگر‭ ‬نبود،‭ ‬این‭ ‬درست‭ ‬که‭ ‬‮«‬تلفات‮»‬‭ ‬نداشتیم‭ ‬اما‭ ‬‮«‬اتلاف‭ ‬استعدادها‮»‬‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬می‮ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پیشرفت‭ ‬باز‭ ‬می‮ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مثل‭ ‬گفتم‭ ‬تا‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬شهری‭ ‬زمین‭ ‬فوتبال‭ ‬ساخته‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬مربی‭ ‬و‭ ‬باشگاه‭ ‬و‭ ‬تیم‭ ‬نباشد،‭ ‬اصلا‭ ‬استعداد‭ ‬فوتبال‭ ‬کشف‭ ‬نمی‮ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬بگوییم،‭ ‬استعدادها‭ ‬نابود‭ ‬شد‮.‬‭ ‬استعدادها‭ ‬باید‭ ‬اول‭ ‬کشف‭ ‬شود‭ ‬حالا‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬نابود‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬شکوفا‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬است‮.‬
پس‭ ‬وقتی‭ ‬امکان‭ ‬فوتبال‭ ‬بازی‭ ‬کردن‭ ‬نباشد،‭ ‬فوتبالیست‭ ‬هم‭ ‬ساخته‭ ‬نمی‮ ‬شود،‭ ‬چگونه‭ ‬در‭ ‬نبود‭ ‬جنگ،‭ ‬استعدادهای‭ ‬فرزندان‭ ‬ایران‭ ‬شکوفا‭ ‬می‮ ‬شد؟‭ ‬مطمئن‭ ‬باشید‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬سرداران‭ ‬و‭ ‬امیران‭ ‬شهید‭ ‬یا‭ ‬زنده‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬ارتش‭ ‬اسلام،‭ ‬در‭ ‬نبود‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬کوچه های‭ ‬جامعه‭ ‬گم‭ ‬می‮ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬نبود‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬معدن‭ ‬انسانی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کشور‭ ‬تبدیل‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سند‭ ‬هویت‭ ‬ایران‭ ‬اسلامی‮.‬‭ ‬اینجا‭ ‬همان‭ ‬جایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امام‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬الطاف‭ ‬خفیه‭ ‬الهی‭ ‬تعبیر‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬همو‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬فراموش‭ ‬نکردن‭ ‬این‭ ‬مردان‭ ‬غیرت انذار‭ ‬داد‭ ‬اما‮...‬
هشتم‮:‬‭ ‬گاهی‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬معدن‭ ‬باید‭ ‬انفجار‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ساختن‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬هدف‭ ‬هم‮.‬‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬سال ها‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬مستشاران‭ ‬بیگانه‭ ‬کار‭ ‬می‮ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬توحش‭ ‬هم‭ ‬می‮ ‬پرداختیم‭ ‬و‭ ‬تحقیر‭ ‬می‮ ‬شدیم‮.‬‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬انسان ها‭ ‬به‭ ‬منابع،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬انفجار‭ ‬بزرگ‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬همان‭ ‬انفجار‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬چشم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬خویش‮-‬‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬الهی‭ ‬لایزال‭ ‬هم‭ ‬هست‮-‬‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬فردای‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬روشن تر،‭ ‬باز‭ ‬کرد‮.‬‭ ‬این‭ ‬درست‭ ‬که‭ ‬کبریت‭ ‬این‭ ‬انفجار‭ ‬را‭ ‬دشمن‭ ‬کشید،‭ ‬اما‭ ‬‮«‬مکروا‭ ‬و‭ ‬مکرا‮...‬وا‮..‬خیرالماکرین‮»‬‭ ‬اینجا‭ ‬تفسیر‭ ‬و‭ ‬عد‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬خیر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬آتش‭ ‬که‭ ‬شعله‭ ‬کشید،‭ ‬پروانه های‭ ‬عاشق،‭ ‬مکتب‭ ‬عاشقی‭ ‬را‭ ‬رونق‭ ‬صد‭ ‬چندان‭ ‬بخشیدند‮.‬
نهم‮:‬‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬کم‭ ‬هزینه‭ ‬نکردیم‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬هم‭ ‬خسارت‭ ‬ندیدیم‭ ‬اما‭ ‬فایده‭ ‬هم‭ ‬کم‭ ‬ندیدیم‭ ‬و‭ ‬نمی‮ ‬دانم‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬فصل‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬نبود‭ ‬آیا‭ ‬می‮ ‬توانستیم‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭ ‬یا‭ ‬نه؟‮...‬
دهم‮:‬‭ ‬جنگ‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬اینک‭ ‬فصل‭ ‬تامل‭ ‬و‭ ‬درس گیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬و‭ ‬بهره برداری‭ ‬از‭ ‬آموزه های‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬ساختن‭ ‬فردای‭ ‬بهتر‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬اسلامی‭ ‬است‮.‬(ص-۶-۳/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 4 بازدید