بازتاب یک یادداشت!

     

باقر! به گوش است! 


در پی درج «باقر- باقر! به گوشی؟ »در ستون «با مسئولیت سردبیر» خوانندگان زیادی با روزنامه تماس گرفته و به اظهارنظر پرداختند. ضمن سپاس از همه عزیزان دو نوشته از یک شهروند اهل نظر و مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی خراسان را با هم می خوانیم.
کدام باقر؟
باقر دیروز یا باقر امروز...
باقر...!باقر...! به گوشی؟
باقر...!باقر...! به گوشی؟ اینجا شلمچه...کربلای پنج...افتادیم توی محاصره...کمک می خواهیم...باقر...باقر... به گوشی؟بچه ها دارند قتل عام می شن...کمک...باقر...باقر...به گوشی؟
باقر تا دیروز به گوش بود و امروز گوشی را بر زمین گذارده است. او امروز سردار شده و دیگر در شلمچه و دوعیجی نیست. باقر امروز در مجتمع 22 بهمن و در شمال پایتخت و در میدان ونک مستقر است، خدا کند که بالانشین نشده باشد.
باقر امروز هم درمحاصره است، از عراقیها خبری نیست. او گرفتار بوروکراسی، کد ملی و کارت عکس دار است. هزاران نفر در اداره گذرنامه منتظر بخشنامه باقر هستند. آنها می خواهند به حج بروند و گرفتار دستورالعمل جدید باقر شده اند.
باقر...باقر... به گوشی؟ اینجا شلمچه... کربلای پنج...
تعاون لشگر باقر دیگر کارت و پلاک نمی دهد. چرا که دیگر کسی قرار نیست به روی میدان مین برود. هزاران نفر از باقر پلاک خودرو می خواهند و باقر آنها را در کارخانه خودروسازی منتظر نگه داشته است.
باقر...!باقر...! به گوشی؟
باقر امروز مسؤل امنیت جبهه ای است که بچه های کوچک و پاک این مرز و بوم با نگاههای معصوم خود منتظر یک عملیات هستند(آنگونه که در ابتدای مسئولیت وی در سمت فرماندهی نیروی انتظامی در شرق کشورانجام شد) آنها می خواهند او زمین و زمان را در هم نوردد و غول بزرگ اعتیاد و... را درشکند. نسل بعدی در سایه تلاش باقر می خواهد ایران اسلامی را شکوفا کند، اما به راستی دیگر از آن عملیاتهای بزرگ و وسیع خبری نیست؟
سید حسین میرپور
تماستان را قطع نکنید؟
در پاسخ به مطلب باقر...باقر... به گوشی؟ صفحه 2 روزنامه خراسان مورخه 13/2/83 باقر به گوش است...باقر به گوش است...باقر از کجا...
تو اگر صدای باقر را نداری، من پیامش را برایت رله می کنم. باقر می گوید: به بچه ها بگو مقاومت کنند، باید محاصره دشمن شکسته شود، نگذارید محاصره تنگتر شود. به بچه ها بگو دیگر نخوابند، بیدار باشند که اسیر دشمن نشوند، خودشان را از دید و تیر دشمن حفظ کنند. دشمن از غفلت ما سوءاستفاده کرده و در تمام جبهه ها و مناطق مسکونی از سلولهای شیمیایی و میکروبی جدید و ناشناخته استفاده کرده که ظاهرا بوی خوبی دارند، بگه فریب نخورند، بگو از ماسک تقوی استفاده کنند به کوچکترها بگو آنهایی که دیروز هدف تیر دشمن واقع شدند به اعلی علین رسیدند ولی اگر شما امروز هدف شبیخون دشمن قرار بگیرید و با مواد جدید آلوده شوید به اسفل السافلین سقوط خواهید کرد به نیروها بگوئید در مقابل طوفان بایستند مبادا همراه با باد حرکت کنند زیرا باد بوی مواد را با خودش حمل می کند و بدنشان تاول می زند، بلکه این تاولها خوب شدنی نیست !؟ بگو خودشان را بالاتر بکشند ، به نقاط پست نروند، که تمام زحمات و خونبهای همرزمان به هدر می رود، به همه بچه ها از کوچک و بزرگ بگو از خداوند غافل نشوند و از او کمک بخواهند اگر نیروی کمکی لازم بود یاعلی (110) بگوئید تا نیرو اعزام شود اگر نیروهای کمکی خوب عمل نمی کنند، با 197 تماس بگیر.
باقر برای همه آرزوی موفقیت دارد باقر همیشه به فکر شما هست باقر هرگز شما را فراموش نمی کند شما تماستان را با باقر قطع نکنید؟ تکرار می کنم تماستان را با باقر قطع نکنید.
اگر پیام را شنیدی به وظیفه ات عمل کن ما مامور به وظیفه ایم نه نتیجه

روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳

/ 0 نظر / 9 بازدید