دست هایم بوی بهشت می دهد

دست هایم را که
فرشته ها
در سبدی از اخلاص
به آسمان بردند
بوی بهشت همه جانم را سرشار کرد
از آن روز
تا امروز
هر روز
در عطر شهادت
وضو تازه می کنم
و پر از بوی بهشت می شوم
تکبیرة الاحرام نماز را
که قامت می بندم
به سجده که می روم
قنوت که می خوانم
بوی بهشت را
بیش از همیشه
حس می کنم
و محرم که می شود
عاشورا که می آید
نام عباس که تازه می شود
حس می کنم
سر دستانم
- دستان قطع شده ام -
شکوفه می دهد
شکوفه هایی با عطر بهشت.
 

دست هایم را که

 فرشته ها

 در سبدی از اخلاص

 به آسمان بردند

 بوی بهشت همه جانم را سرشار کرد

 از آن روز

 تا امروز

 هر روز

در عطر شهادت

 وضو تازه می کنم

 و پر از بوی بهشت می شوم

 تکبیرة الاحرام نماز را

 که قامت می بندم

 به سجده که می روم

قنوت که می خوانم

 بوی بهشت را

 بیش از همیشه

 حس می کنم 

 و محرم که می شود 

 عاشورا که می آید

 نام عباس که تازه می شود

 حس می کنم

 سر دستانم

- دستان قطع شده ام -

 شکوفه می دهد

 شکوفه هایی با عطر بهشت 

 عطری که امروز

 آن را در آغوش شما

 حس می کنم

 بهشت آغوش شما آقا جان 

 مرا تا صداقت شهیدان

 تا صفای جانبازان 

 تا غیرت بسیجیان می برد

 در آغوش شما آقا جان

 من خانه امن و امان را

 یافته ام

 خانه ای با عطر بهشت

بگذار هر که 

 هر چه می خواهد بگوید

 به هر جا می خواهد برود

 به هر که می خواهد رو کند 

 من با شما بهشت را حس می کنم

 و نماز عشق را قامت می بندم

 هر جا که باشم

 امام نمازم شمائید 

 نمازی با عطر بهشت...

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/09/07 شماره انتشار 17993 /صفحه اول و۲
/ 0 نظر / 9 بازدید