خرمشهر بسیجی ترین شهر

خرمشهر، بسیجی ترین شهر ایران است، این را زمانی نشان داد که تام قد در برابر دشمن ایستاد، آن هم نه یک روز و دو روز بلکه قریب به چهل روز در برابر دشمنی که می خواست سه روزه خوزستان را بگیرد و طی یک هفته به تهران برسد!


 خرمشهر، نشان داد، خواب غاصبان، همیشه تعبیر نمی شود، بلکه گاهی تعبیر آن، عکس خواهد بود و آنها مجبور خواهند شد تا خرمشهر و مقاومتش را به عنوان اولین خط شکست بر کتاب زندگی خویش بنویسند.

 خرمشهر، بسیجی ترین شهر ایران است. این را زمانی ثابت کرد که جهان آرا، موسوی، مرادی، محمدی، فهمیده و ... را در آغوش دیوارهایش، پناه می داد تا گلوله های شیطان را به جان از آنها دور کند.

 هرکس خرمشهر زمان جنگ را دید فهمید این ویرانه ها، از هر آبادی، آبادتر است و به گاه اسارت هم از هر آزادی، آزادتر. در خرمشهر می شد عطر خوش بسیج وتفکر بسیجی را با همه وجود استشمام کرد.

 خرمشهر، بسیجی بود. سرخ مثل لاله و سبز مثل ریحان و سفید مثل نرگس. اصلا" خرمشهر، پرچم جمهوری اسلامی ایران بود، سبز به نشانه ایمان وآیین محمدی و سفید، به نشانه صلح دوستی و مهربانی و سرخ با معنای از جان گذشتن وسر باختن برای سربلندی ایران به مفهوم بلند شهادت.

 خرمشهر بسیجی بود و همه بسیجی ها، خود را خرمشهری می دانستند، حتی آنهایی که این قطعه بهشتی خاک را هرگز ندیده بودند اما خود را متعلق به خرمشهر و خرمشهر را متعلق به خود و همه را متعلق به مکتب خدا می دانستند.


 بسیجی، نامش شهید بود. شهرتش گمنام و پدرش روح ا... و شناسنامه اش صادره از خرمشهر ...
 خرمشهر بسیجی بود و بسیجی خرمشهری ...

/ 0 نظر / 4 بازدید