تیغ‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ایران

وقتی‭ ‬شخصیت های‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬شمار‭ ‬می‮ ‬کنیم،‭ ‬در‭ ‬ردیف های‭ ‬اول،‭ ‬نام‭ ‬سپهبد‭ ‬شهید‭ ‬علی‭ ‬صیاد‭ ‬شیرازی‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬مردی‭ ‬که‭ ‬خودسازی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬اسوه ای‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬بزرگان‭ ‬تاریخ‭ ‬این‭ ‬ملک‭ ‬ساخته‭ ‬است‮.‬
‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حیات،‭ ‬تیغ‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬علیه‭ ‬بی‮ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬تجاوزگران‭ ‬به‭ ‬گونه ای‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬هرجور‭ ‬که‭ ‬بنویسند،‭ ‬ناگزیر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نام‭ ‬صیاد‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬کلاه‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬برداشت‭ ‬یا‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬تا‭ ‬لبه‭ ‬کلاه‭ ‬بالا‭ ‬آورد.شخصیت‭ ‬صیاد،‭ ‬شکل‭ ‬یافته‭ ‬از‭ ‬مولفه هایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ردیف‭ ‬نامیراترین‭ ‬افراد‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬مولفه هایی‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬مورد‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬صیادها‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬بسازد،‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬هنگامه ای‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬‮«‬یل»هایی‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬محتاجیم‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شخصیت شناسی‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬بازشناسی‭ ‬توانمندی‮ ‬هایش،‭ ‬بر‭ ‬ابتدای‭ ‬صفحات‭ ‬زندگی‭ ‬جوانانمان‭ ‬نقش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بنویسیم‮.‬‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬او‭ ‬پرورده‭ ‬شوند‭ ‬جوانان‭ ‬ایران‭ ‬تا‭ ‬فخر‭ ‬کند‭ ‬فردای‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جوانان‮...‬
مولفه هایی‭ ‬چون‭ ‬تقوا،‭ ‬صداقت،‭ ‬شجاعت،‭ ‬توانمندی،توکل‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬که‭ ‬هندسه‭ ‬معرفتی‭ ‬و‭ ‬شخصیتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬می‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬شخصیتی‭ ‬فرادید‭ ‬می‮ ‬گذارد‭ ‬که‭ ‬هرکسی‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬زیبایی‮ ‬هایی‭ ‬برای‭ ‬دوست‭ ‬داشتن‭ ‬می‮ ‬بیند‮.‬‭ ‬برای‭ ‬بازشناسی‭ ‬صیاد‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬اقشار‭ ‬گوناگون‭ ‬گفتگو‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬هرکدام‭ ‬زاویه ای‭ ‬از‭ ‬شخصیت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بازشناسانند‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬چیدن‭ ‬آن‭ ‬سخنان،‭ ‬چهره‭ ‬سپهدار‭ ‬ارتش‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬امیرلشکر‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬بشناسیم‮.‬
شجاعت،‭ ‬خلوص‭ ‬و‭ ‬تواضع،‭ ‬مثلث‭ ‬رفتاری‭ ‬صیاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬نزد‭ ‬حضرت‭ ‬آیت ا‮...‬‭ ‬مکارم‭ ‬شیرازی،‭ ‬مردی‭ ‬دوست‭ ‬داشتنی‭ ‬می‮ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬نیز،‭ ‬در‭ ‬نگاهش‭ ‬شجاعت‭ ‬را‭ ‬خوانده ام‭ ‬و‭ ‬خلوصش‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬‮«‬رب‭ ‬ادخلنی‭ ‬مدخل‭ ‬صدق‭ ‬واخرجنی‭ ‬مخرج‭ ‬صدق‮»‬‭ ‬که‭ ‬ورد‭ ‬کلامش‭ ‬بود‭ ‬یافته ام،‭ ‬مخصوصا‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قنوت‭ ‬نمازش‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬خلوص‭ ‬خدایش‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬می‮ ‬توانستم‭ ‬عطر‭ ‬حضور‭ ‬ملایک‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تماشایش‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬استشمام‭ ‬کنم‮.‬‭ ‬تواضع‭ ‬و‭ ‬فروتنی‭ ‬امیر‭ ‬مقتدر‭ ‬ارتش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬نمازها‭ ‬می‮ ‬شد‭ ‬دید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مردم،‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬طبقه‭ ‬که‭ ‬بودند‭ ‬فروتنانه‭ ‬به‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬شنید‭ ‬می‮ ‬پرداخت‮.‬‭ ‬برای‭ ‬نظامی‮ ‬ها،‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬سرلشکر‭ ‬شهبازی‭ ‬می‮ ‬گوید،‭ ‬قاطعیت،‭ ‬انضباط،‭ ‬دانش‭ ‬حرفه ای،‭ ‬تصمیم گیری‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬قانون گرایی،‭ ‬صیاد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چشم ها‭ ‬بزرگ‭ ‬می‮ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬بسیجی‮ ‬ها،‭ ‬آرامش‭ ‬صیاد‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬بحران ها،‭ ‬در‭ ‬چشم ها‭ ‬می‮ ‬نشست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬مردی‭ ‬شبیه‭ ‬معجزه‭ ‬ساخته‭ ‬بود‮.‬‭ ‬خیلی‮ ‬ها،‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬این‭ ‬مرد،‭ ‬چراغ‭ ‬شهادت‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬می‮ ‬دیدند‭ ‬و‭ ‬نگران‭ ‬این‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬طرحی‭ ‬شوم،‭ ‬طراح‭ ‬هوشمند‭ ‬و‭ ‬مومن‭ ‬عملیات های‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬نجیب‭ ‬ایران‭ ‬بگیرد،‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬می‮ ‬دانستند،‭ ‬کینه ای‭ ‬که‭ ‬منافقان‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬ملت‭ ‬از‭ ‬‮«‬حماسی‮ ‬ترین‭ ‬مرد‮»‬‭ ‬داشتند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬جنایتی‭ ‬وا‭ ‬می‮ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬هم‭ ‬‮«‬کینه‭ ‬مرصایه‮»‬‭ ‬منافقان،‭ ‬چونان‭ ‬‮«‬کینه های‭ ‬بدریه‮»‬،‭ ‬سرباز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬سرباز‭ ‬همنام‭ ‬مولاعلی‭ ‬را‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬کشید‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬حضرت‭ ‬آیت ا‮...‬‭ ‬فاضل‭ ‬لنکرانی‭ ‬به‭ ‬تاکید‭ ‬می‮ ‬گفتند‭ ‬این‭ ‬شهادت‭ ‬که‭ ‬‮«‬به‭ ‬تمام‭ ‬معنا‭ ‬شهادت‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬بود‮»‬‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬تاریخی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تقویم‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬خون‭ ‬بنویسد‭ ‬تا‭ ‬نقش آفرین‭ ‬تاریخی‭ ‬وحدت‭ ‬ارتش‭ ‬و‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬فرمانده‭ ‬هوشمند‭ ‬عملیات های‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬یاران‭ ‬شهیدش‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬پرکشد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬آه‭ ‬آدمی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬نیاز‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬شهادت‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬است‮.‬‭ ‬تا‭ ‬‮«‬بنده‭ ‬برگزیده‭ ‬خدا‮»‬‭ ‬به‭ ‬گواه‭ ‬رهبر‭ ‬فرزانه‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬بپیوندد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬تشییع‭ ‬پیکر‭ ‬پاک‭ ‬این‭ ‬امیر‭ ‬خراسانی‭ ‬ارتش‭ ‬توحید،‭ ‬حماسه ای‭ ‬ملی‭ ‬رقم‭ ‬خورد‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬گرایش،‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬تابوتش‭ ‬بگذارند‭ ‬که‭ ‬صیاد‭ ‬افتخار‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬هنوز،‭ ‬تا‭ ‬تاریخ،‭ ‬حماسه‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬دارد‮.‬

/ 0 نظر / 4 بازدید