تفنگ تو بوی گل می دهد

تفنگ در دستان تو

به گل می نشیند

هرچند جانش پر از گلوله است

شلیک که می کنی

-چون آرش-

تا مرزهای عزت

به گل می نشیند

شکوفه می دهد

عطر می پراکند

و بهار می شود

 تا هر جا که رایحه نفس هایت می رسد

تو سربازی

کلمه عشق

کلمه حق در ارتش حق

که کلمه طیبه اش خوانده است

مردی که کلامش طیبات است

و حزب اللهش خوانده است

سید علی که امیر قافله روح ا... است

تو فخر لباسی هستی

به رنگ خاک

که سرباز را از خاک

تا افلاک

پر می کشد

تفنگ در دست تو

زندگی می کارد

بر مدار شهادت

آزادگی می کارد

بر محور بندگی حق

خورشید

به عشق چشمانت

هر روز

-صبح-

از شرق طلوع می کند

و ماه

-آن نازنین-

هر شب تو را نفس می کشد

تو سربازی

در ارتش حق

از نفس هایت می شود

عزت را بو کشید

رایحه شهادت را یافت

شهد را چشید

شهود را حس کرد

و شهید را فهمید...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1390/01/29 شماره انتشار 17813 /صفحه٧/فرهنگی هنری

/ 0 نظر / 8 بازدید