نام آور مثل شهید گمنام

 مناسبت سالگرد تدفین شهدای گمنام کوهسنگی

نام آورتر از همه نام آورانی

ای شهید گمنام

وقتی نامت

 عبدا... است

و نام پدر روح ا...

مگر می شود به بلندآوازگی این نام

نامی یافت؟

بلندآوازه است نامت

ای شهید گمنام!

تو غریب هم نیستی

مزار تو

نگین انگشتری عشق است

و مردمانی که به عشق و معرفت به زیارت می آیند

تو را همه مادران ایران زمین مادرند

و همه مردان حس برادری دارند

تو آشناترین آشنایانی

و عزیزترین نیز هم

هم برای خدا

و هم برای خلق

برای همین است که

خلق دعاهای خود را

از کنار مزار تو

برای خدا می فرستد

و مطمئن است

به حرمت خاک تو هم که شده

بی جواب نخواهند ماند

تو بزرگی

شهید گمنام

بزرگ و بزرگتر

ما نیز بزرگی خود را

در کوچکی

در برابر شما می جوییم

تو بزرگی

بزرگ و زنده

مرده کسی است

که مرده تان بپندارد

و نفهمد وقتی خداوند

به گواهی زنده بودنتان

آیه می آورد

و هزار نشانه

فقط مردگان می توانند

شهید را مرده بپندارند

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/01/31 شماره انتشار 17815/صفحه٧/فرهنگی هنری 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید