ابابیل ها را بی سنگ می خواهند

سنگ ها را بسته اند و سگ ها را رها کرده اند« این یک ضرب المثل است که این روزها ، مصداق کامل آن را در سرزمین های اشغالی و لبنان می بینیم!
این اسرائیل است که خوشه، خوشه مرگ از آسمان می بارد ، اما می خواهند »چتر« را از دست مردم بگیرند مبادا که در امان بمانند از این باران شوم! گرازها و فیل های وحشی به شخم زمین زندگی آمده اند اما سنگ را از دست ابابیل های زمین می خواهند بگیرند! انگار نواختن سرنا از سرگشادش برای دنیا به یک عادت تبدیل شده است. این اسرائیل است که از زمین و هوا و دریا سوغات مرگ می فرستد و بنیان خانه زندگی را هدف می گیرد اما...اما دارند برای آنانی که در دفاع از زندگی و شرافت خود قامت افراشته اند، برنامه برزمین افتادن می نویسند!

ماجرای امروز لبنان و فلسطین، قصه شرمگینی کلمه است، شعر زخم های نمک سود و نقاشی حسرت آلود زندگی های پریشان اما افسوس که دوربین نه بر فراز ماجرا که در جبهه دشمن کاشته شده است.
آن چنانکه دنیا، دیگر پشت دوربین را نمی بیند تا دریابد که سربازان »خوش اخلاق« صهیونیست چه می کنند! دوربین امروز، نشان نمی دهد ویرانه های شهوت صهیونیزم را، یا لااقل آنگونه که باید نشان نمی دهد، اما ازدیگر سو دارند، شاکی را شاکی مظلوم را درجایگاه متهم می نشانند و با وقاحت تمام به او تفهیم اتهام می کنند و راستی چه جرمی بالاتر از ایستادن ، ایستادن و حق خواستن، حق خواستن و برخاستن، برخاستن و حق را طلبیدن. حالا کوفه، یک شهر در عراق نیست بلکه به اندازه نامردی عرب گسترش یافته است تا به نخست وزیر جنایت پیشه رژیم صهیونیست نامه بنویسند و برای سگ های رها، هورا بکشند. تا عگال و دشداشه، یک نقاشی شوم شود و معنایی شوم تر بیابد حالا می خواهند ، در جشن سگ های رها وگرگ های هار، سنگ ها را به بند بکشند، حرف از خلع سلاح حزب ا... است! حزبی که حتی اگر »خلع سلاح« بشود ، هرگز »خلع صلاح« نخواهد شد هرگز شکست نخواهد خورد که آنها درست همان زمان که اولین یا علی را گفتند و برخاستند و غرور صهیونیزم را به بازی گرفتند و اقتدار هراسناکش را که لرزه بر پیکر عرب های ترسو می افکند شکستند، نام خود را در طرف پیروز این جنگ نوشتند. حالا دیگر پیروز حزب ا... است حتی اگر یک نفر هم از آنها نماند! مگر پیروز حماسه کربلا، جز حسین نامی داشت حال آن که او دیگر از گودال قتل گاه هرگز بازنگشت اما تاریخ گواهی می دهد که پیروز، حسین بود هرچند یزید بر تخت می نشست!

در کربلا، فردی به امام حسین(ع) که از اوضاع کوفه پرسیدند گفت: »قلوبهم معک و سیوفهم علیک« قلب هاشان با توست اما شمشیرهاشان برتو! امروز اما، سیدحسن نصرا... درس گرفته از عاشورا، بانگ بر می دارد که نه شمشیرهای شما را می خواهم و نه قلب هایتان را ، لااقل بی طرف باشید و به فرموده امام حسین (ع) اگر دین ندارید، لااقل آزادمرد باشید!
جالب است؛ انتحاریون صهیونیست از روسیه برای کمک به اسرائیل راهی می شوند اما هل من ناصری که در چهره مظلومان لبنان و فلسطین موج می زند، بی پاسخ می ماند و برادران عرب، دست هاشان با خنجر بیشتر آشناست تا هرم برادری!
آری امروز ، گرازها رها، سگ ها رها، مرگ رها است و همه دارند برای بستن سنگ ها، برای کشتن زندگی برنامه می نویسند. (ص۲)

/ 0 نظر / 3 بازدید