قصه قانا

بزرگی در تحلیل واقعه عاشورا می گفت اگر هیچ دلیلی بر حقانیت » حسین « علیه السلام و بطلان  »یزید« نبود، جز همین شهادت علی اصغر، کافی بود، تا تاریخ به حقانیت حسین شهادت دهد و بر باطل کیشی یزید مهر تایید بگذارد. او معتقد بود، یزیدیان با کشتن علی اصغر، برای همیشه  »نام« خویش را با » ننگ« آمیختند و حقانیت همراه با مظلومیت حسین را برابر چشم جهانیان قرار دادند. صاحب این تحلیل که  »مسلمان نیست اما نگاهش به دنبال »حق« است که در کربلا، با شهادت علی اصغر » عیان«  شد.
نمی دانم، این صاحب نظر ژرف نگر زنده است یا نه، این مطلب را سالها پیش خوانده ام و تا جایی که به یاد دارم، او فرانسوی بود. امروز اما او و آنانی که چون او می اندیشند، در خواندن و تماشا کردن خبر » قانا« چه خواهند گفت: در مثل مناقشه نیست.

هرچند ما همه خاک پای » علی اصغر« نمی شویم اما شقاوت اسرائیلیان »رونوشت« برابر اصل جنایت یزید است. پس حق داریم دوباره لبانمان را به کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا معطر کنیم که امروز » یزید« ، » بوش« است و ابن زیاد، اولمرت و عمر سعد، فرمانده ارتش صهیونیست ها، و در باور ما، حسینیان همان حق های زخم خورده و عصمت های مظلومی است که در لبنان به مرگ پاسخ می گیرد.
» کوفه«، اما، » پهنه بی غیرتی عرب« است که روی تاریخ را سیاه کرده است.
یاد » شهید مطهری « جاودانه باد که آن روزها بانگ برداشته بود که یزید زمان را باید شناخت و قدم نهادن در راه حسین، نه » ضجه و زاری« بی حاصل که کنش گری حسینی در برابر باز تولید یزیدهاست و امروز شک نباید کرد که یزید، صهیونیزم بین المللی است.

* قانا به خون کودکانش قرائت گر  »شهادت« شد تا شهادت دهد بر حقانیت نسل » ابوذر« در لبنان، وجدانهای جهان اما آیا بیدار خواهد شد آیا فریاد آن دانشمند فرانسوی، دوباره چشم ها را به سوی حقانیت حسینی که امروزه در لبنان قربانی فزونخواهی می شود جلب خواهد کرد
آیا جهانیان علیه » باطل اسرائیل« قدمی به » حق« برخواهند داشت
* قانا، نهایت ددمنشی  » گرگان آدمی خوار« را به نمایش گذاشت، » آدمها«، اما صدای به مرگ بریده شده کودکان لبنان را خواهند شنید، آیا
* و.... خواب عرب ها آیا به بیداری منتهی خواهد شد، آیا؛ انگار صدای عمروموسی، که گویی تتمه غیرت همه اعراب در وجود اوست با کلمات استعفا به گوش می رسد که از بی عملی کشورهای عربی به جان آمده است، اما آیا در میان عرب ها، مردی پیدا خواهد شد که باقی مانده شرافت این قوم را نجات دهد.
(ص۲)

/ 0 نظر / 2 بازدید