بسیجی رزمنده مقابله با جنگ نرم

اول: بسیج چیست و بسیجی کیست؟ این پرسشی است که می شود هر سال لااقل یک بار آن را به روزرسانی کرد. اگر هم بخواهیم یک پاسخ ارائه دهیم که خود به خود در همه زمان ها کاربرد داشته باشد، می توان گفت، بسیج یک نهاد تشکیل یافته از هم افزایی هوشمندانه قدرت های متراکم توده های آگاه است که متناسب با تهدیدهایی که از سوی دشمن با آن مواجه هستیم، نحوه مقابله خود را طراحی می کند و از دل تهدیدها به فرصت های ناب هم دست می یابد. چنان که در دفاع مقدس -به عنوان نمونه مطالعاتی- شاهد بودیم از میان تهدیدهای تحریم و ترور و جنگ در انواع گوناگون به فرصت هایی چون خودباوری و خوداتکایی و عزت دست یافت. امروز نیز بسیج متناسب با نوع تهدیدها می تواند راه ها و شیوه های خود را برای مقابله به روز کند و این نیازمند شناخت دقیق تهدیدهاست.

دوم: به گواه آگاهان، تهدید امروزین که با آن مواجه هستیم، در قالب «جنگ نرم» (Soft War Fare) رخ می نماید که شیوه ای تازه است در برابر جنگ سخت (Hard War Fare) که از سر گذرانده ایم که براساس تعریف جان کالینز، نظریه پرداز دانشگاه ملی جنگ آمریکا، عبارت است از «استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری شود». لذا شاهد بهره گیری برنامه ریزی شده حریف از ظرفیت هایی چون سینما، رسانه، هنر، اینترنت، معنویت های ساختگی و عرفان های جامعه گریز و دروغین هستیم که پرداختن به آن همت کافی می طلبد.سوم: بسیج و بسیجی به عنوان خط مقدم مواجهه با جنگ نرم دشمن به عنوان افسران انقلاب در این جبهه باید اول تاکتیک های حریف را بشناسند تا بتوانند برای پاتک در مقابل تک دشمن اقدام کنند یا خود تک کننده باشند. در این مختصر ما فقط تعدادی از تاکتیک های دشمن را فهرست می کنیم و الا پرداختن به هر کدام بحثی مستوفی می طلبد.اما تاکتیک های دشمن؛ ۱-برچسب زدن/مثبت و منفی سازی واژه ها و مفاهیم، مثل تروریست خواندن مبارزان فلسطینی و نیز منفی سازی مفهوم بنیادگرایی (Fundamentalism) ۲ -برتری بخشی به برخی مفاهیم همچون حقوق بشر و آزادی.

۳ -تصدیق: تاییدیه گرفتن از افراد مورد احترام برای فرد و جریان مورد نظر و منفورنمایی جریان مقابل و افراد و حامیان آن۴ -شایعه: در این تاکتیک، شایعه در قالب های تفرقه افکن، هراس آور، آتشین و... تولید می شود.۵ -دروغ گویی: تولید دروغ های بزرگ براساس نظریه گوبلز که می گفت «دروغ هر چه بزرگ تر باشد، باور آن برای مردم راحت تر است.»

۶ -ایجاد تفرقه و تضاد و...

چهارم: بسیج و بسیجی باید با شناخت این تاکتیک ها براساس آموزه های دینی و هوش انقلابی خود، تاکتیک های مقابله را طراحی کند، برای این هم در قدم اول باید «میدان بازی» را عوض کند تا نقشه حریف را بر هم زند و بعد متناسب با نیاز «زمین جدید بازی» هنرنمایی کند. شایعه را با شفاف سازی، دروغ را با صداقت، تفرقه را با وحدت، برچسب را با منزه سازی، تصدیق و تکذیب را با افزایش آگاهی و... پاسخ بدهد تا سرانجام، روایت علوی «للحق دولة وللباطل جوله» محقق شود و با فرونشستن غبار و از میان رفتن کف ها، حقیقت انقلاب و زلالی آن پدیدار شود.

یک بسیجی

صفحه R07 فرهنگ (رضوی) ، شماره سریال 17424 ، تاریخ انتشار 880904
/ 0 نظر / 7 بازدید